Vedtekter for Rain Edge Norge

Som vedtatt av foreningens årsmøte 15.03.2023

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Rain Edge Norge. Foreningen ble stiftet 26. november 2009.
 
§2 Formål
Rain Edge Norges formål er å samle inn midler for å hjelpe barn og ungdom i Kenya ut av fattigdom. Hjelpen gis hovedsakelig gjennom økonomisk støtte til omsorgs- og utdanningsvirksomheten til den kenyanske søsterorganisasjonen Rain Edge International.

Foreningen søker videre å fremme gjensidig forståelse gjennom å arrangere turer og formidle kontakt mellom partene i Norge og Kenya.

§2.1 Virkeområder
All innsamlingsaktivitet skal være tilknyttet en av foreningens fire virkeområder:

 1. Fadderordningen for barnehjemmet Sure 24 Homes i Nakuru.
 2. Utdanningsfondet, som gir stipend til utdanning for ungdom tilknyttet Sure 24 Homes.
 3. Gerds Hjelpefond, som gir utdanningsstøtte til øvrige motiverte barn og ungdom som ellers ikke ville hatt mulighet til å gå på skole eller studere.
 4. Støtte til enkeltprosjekter i regi av Rain Edge International.

Hvert av virkeområdene kan ha egne vedtekter i tråd med formålet og innenfor rammene av foreningens øvrige vedtekter. Disse vedtas av styret. Gerd og Jostein Holmedahl har vetorett ved endring av vedtektene for hjelpefondet.

§3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
 
§4 Medlemmer
Medlemskap i foreningen er åpent for alle. Som aktive medlemmer regnes innmeldte som har betalt kontingent beskrevet i §6, alle som i løpet av foregående 12 måneder har støttet foreningens arbeid med minimum kr 500, samt de som i løpet av siste 2 år har deltatt på turer eller arrangementer i regi av foreningen der det minimum forutsettes en tilsvarende egenbetaling. Tidligere aktive medlemmer regnes som passive i inntil ett år, hvorpå medlemskapet deretter opphører. Medlemskap gjennom støtte eller deltakelse er frivillig, og ethvert medlemskap kan når som helst avsluttes med skriftlig varsel.
 
§5 Stemmerett og valgbarhet
Alle aktive medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Passive medlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare, men har møterett på årsmøtet.
 
§6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 
§7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
 
§8 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i mars måned, er foreningens høyeste myndighet.
 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
 
§9 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.
 
§10 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
§11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 • Behandle Rain Edge Norges årsmelding
 • Behandle Rain Edge Norges regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta Rain Edge Norges budsjett
 • Velge:
  a) Leder, nestleder og eventuelle øvrige styremedlemmer
  b) Revisor og dennes stedfortreder

§12 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 
§13 Styret
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Rain Edge Norges økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere Rain Edge Norge utad.

 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§14 Grupper /avdelinger
Rain Edge Norge kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Rain Edge Norges årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
 
For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Rain Edge Norge, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Rain Edge Norge utad uten styrets godkjennelse.
 
§15 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
 
§16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)
Oppløsning av Rain Edge Norge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Ved oppløsning skal foreningens eiendeler realiseres og eventuelle lån eller inngåtte økonomiske forpliktelser løses ut. Overskytende midler skal i sin helhet overføres til Rain Edge International i Kenya. Dersom driften av Rain Edge International også er opphørt, kan styret vedta å overføre midlene til Regenerate i England eller Rainbow International i England.
 
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Rain Edge Norge. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Powered by Cornerstone